02862702191

Túi lọc Eaton

Túi lọc Eaton với các loại túi dùng lọc chất lỏng như lọc bia, lọc nước trái cây, lọc dầu ăn, lọc mật ong, lọc mực in, lọc sơn, lọc hóa chất

Túi lọc Eaton

Túi lọc Eaton với chất liệu đa dạng như PE, PP, NMO...đáp ứng nhu cầu lọc đa dạng trong sản xuất

 

SNAPRING Polypropylene Felt with Carbon Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A36424

PO-1-P01S-H-50

F31A36480

PO-5-P01S-H-50

F31A36719

PO-10-P01S-H-50

F31A36755

PO-25-P01S-H-50

F31A36628

PO-50-P01S-H-50 

F31A3652C

PO-100-P01S-H-50 

F3AB00184

PO-200-P01S-H-50 

F31B36392

PO-1-P02S-H-30 

F31B36461

PO-5-P02S-H-50 

 

PO-10-P02S-H-50 

F31B36373

PO-25-P02S-H-50 

F31B31172

PO-50-P02S-H-50 

F31B36618

PO-100-P02S-H-50 

F3AB00051

PO-200-P02S-H-30 

F3AA00734

PO-1-P03S-50 

F3AB00606

PO-5-P03S-50 

F3AB00357

PO-10-P03S-50 

F3AB00412

PO-25-P03S-50 

F3AB00618

PO-50-P03S-50 

F3AB00573

PO-100-P03S-50 

F3AB01014

 PO-200-P03S-50

F3AA00767

PO-1-P04S-50 

F3AB00318

PO-5-P04S-50 

F3AB00576

PO-10-P04S-50 

F3AB00566

PO-25-P04S-50 

F3AB00275

PO-50-P04S-50 

F3AB00235

PO-100-P04S-50 

F3AB00996

PO-200-P04S-50 

 

SNAP-RING Polypropylene Felt with Stainless Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A37612

PO-1-P01A-H-50

F31A37938

PO-5-P01A-H-50 

F3AB00234

PO-10-P01A-H-50 

F31A36771

PO-25-P01A-H-50 

F3AB00685

PO-50-P01A-H-50 

F31A37316

PO-100-P01A-H-50 

 

PO-200-P01A-H-50 

F31B36637

PO-1-P02A-H-30 

F31B36523

PO-5-P02A-H-50 

F31B36837

PO-10-P02A-H-50 

F3AA02055

PO-25-P02A-H-50 

F31B36715

PO-50-P02A-H-50 

F31B36717

PO-100-P02A-H-50 

F3AB00581

PO-200-P02A-H-30 

F3AB00803

PO-1-P03A-50 

F3AB00607

PO-5-P03A-50 

F3AA01431

PO-10-P03A-50 

F3AB00145

PO-25-P03A-50 

F3AB00727

PO-50-P03A-50 

F3AB00728

PO-100-P03A-50 

F3AB01066

PO-200-P03A-50 

F3AB00757

PO-1-P04A-50 

F3AB00981

PO-5-P04A-50 

F3AB01009

PO-10-P04A-50 

F3AB00780

PO-25-P04A-50 

F3AB00847

PO-50-P04A-50 

F3AB00111

PO-100-P04A-50 

F3AB01065

PO-200-P04A-50 

 

SNAP-RING Polypropylene Felt with Polypropylene Snap Ring

Part Number

Description

F3AB00013

PO-1-P01O-H-50

F3AB00157

PO-5-P01O-H-50

F3AB00019

PO-10-P01O-H-50

F3AB00020

PO-25-P01O-H-50

F3AB00014

PO-50-P01O-H-50

F31A37288

PO-100-P01O-H-50

F3AB00103

PO-200-P01O-H-50

F31B36372

PO-1-P02O-H-30

F31B37455

PO-5-P02O-H-50

F3AA01434

PO-10-P02O-H-50

F3AB00002

PO-25-P02O-H-50

F3AA00160

PO-50-P02O-H-50

F3AA01128

PO-100-P02O-H-50

F3AB00057

PO-200-P02O-H-30

F3AB00270

PO-1-P03O-50

F3AB00230

PO-5-P03O-50

F3AB00336

PO-10-P03O-50

F3AB00165

PO-25-P03O-50

F3AB00193

PO-50-P03O-50

F3AB00231

PO-100-P03O-50

F3AB00764

PO-200-P03O-50

F3AB00192

PO-1-P04O-50

F3AB00290

PO-5-P04O-50

F3AB00198

PO-10-P04O-50

F3AB00185

PO-25-P04O-50

F3AB00293

PO-50-P04O-50

F3AB00271

PO-100-P04O-50

 

PO-200-P04O-50

 

SNAP-RING Polyester Felt with Carbon Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A36588

PE-1-P01S-H-50

F31A36436

PE-5-P01S-H-50

F31A36615

PE-10-P01S-H-50

F31A36449

PE-25-P01S-H-50

F31A36664

PE-50-P01S-H-50

F31A36864

PE-75-P01S-H-50

F31A36592

PE-100-P01S-H-50

F31A36567

PE-200-P01S-H-50

F31B36553

PE-1-P02S-H-50

F31B36456

PE-5-P02S-H-50

F31B36467

PE-10-P02S-H-50

F31B36398

PE-25-P02S-H-50

F31B36414

PE-50-P02S-H-50

F31B36629

PE-75-P02S-H-50

F31B36419

PE-100-P02S-H-50

F31B36416

PE-200-P02S-H-30

F3AB00335

PE-1-P03S-50

F3Y00086

PE-5-P03S-50

F3Y00055

PE-10-P03S-50

F3AA02075

PE-25-P03S-50

F3XX00016

PE-50-P03S-50

F3AA01653

PE-75-P03S-50

F3AB00277

PE-100-P03S-50

 

PE-200-P03S-50

F3AB00645

PE-1-P04S-50

F3AB00287

PE-5-P04S-50

F31U37369

PE-10-P04S-50

F3AB00202

PE-25-P04S-50

F3AB00759

PE-50-P04S-50

F3AB00633

PE-75-P04S-50

F3AA00888

PE-100-P04S-50

F31D37797

PE-200-P04S-50

 

SNAP-RING Polyester Felt with Stainless Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A37412

PE-1-P01A-H-50

F3AB00419

PE-5-P01A-H-50

F31A36786

PE-10-P01A-H-50

F3AA01146

PE-25-P01A-H-50

F31A37875

PE-50-P01A-H-50 

 

 PE-75-P01A-H-50

F3AB00068

PE-100-P01A-H-50 

F3AB00920

PE-200-P01A-H-50 

F31B36844

PE-1-P02A-H-30 

F31B37267

PE-5-P02A-H-50 

F3AB00558

PE-10-P02A-H-50 

F31B37983

PE-25-P02A-H-50 

 F31B37876

PE-50-P02A-H-50 

 

 PE-75-P02A-H-50

F3AA00811

PE-100-P02A-H-50 

F31B37848

PE-200-P02A-H-30

F3AB01183

PE-1-P03A-50 

F3AB00843

PE-5-P03A-50 

 

PE-10-P03A-50 

F3AB01184

PE-25-P03A-50 

F3AB01074

PE-50-P03A-50 

 

PE-75-P03A-50 

F3AB00638

PE-100-P03A-50 

F3AB00636

PE-200-P03A-50 

F3AA02101

PE-1-P04A-50 

F3AA02103

PE-5-P04A-50 

F3AB00944

PE-10-P04A-50 

F3AB01181

PE-25-P04A-50 

F3AB00846

PE-50-P04A-50 

 

PE-75-P04A-50

F3AB00756

PE-100-P04A-50

F3AB00856

PE-200-P04A-50

 

SNAP-RING Polyester Felt with Nylon Snap Ring

Product Number

Description

F3AB00408

PE-1-P01B-H-50

F3AB00864

PE-5-P01B-H-50

F3AB00219

PE-10-P01B-H-50

F3AB00220

PE-25-P01B-H-50

F3AB00049

PE-50-P01B-H-50

 

PE-75-P01B-H-50

F3AB00221

PE-100-P01B-H-50

F3AB00102

PE-200-P01B-H-50

F3AB00739

PE-1-P02B-H-30

F3AB00990

PE-5-P02B-H-50

F3AB00308

PE-10-P02B-H-50

 

PE-25-P02B-H-50

F3AB00313

PE-50-P02B-H-50

 

PE-75-P02B-H-50

F3AB00620

PE-100-P02B-H-50

F3AB00317

PE-200-P02B-H-30

F3AB00641

PE-1-P03B-50

F3AB00284

PE-5-P03B-50

F3AB00858

PE-10-P03B-50

F3AB00855

PE-25-P03B-50

F3AB00650

PE-50-P03B-50

F3AB00233

PE-75-P03B-50

F3AB00857

PE-100-P03B-50

F3AB00909

PE-200-P03B-50

F3AB00896

PE-1-P04B-50

F3AB00742

PE-5-P04B-50

 

PE-10-P04B-50

F3AB00283

PE-25-P04B-50

F3AB00619

PE-50-P04B-50

F3AB00934

PE-75-P04B-50

 

PE-100-P04B-50

F3AB00628

PE-200-P04B-50

 

SNAP-RING Nylon Felt with Carbon Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A37080

N-5-P01S-H-50

F31A35869

N-10-P01S-H-50

F31A35799

N-25-P01S-H-50

F3AB00072

N-50-P01S-H-50

F31A36863

N-100-P01S-H-50

F31B37068

N-5-P02S-H-50

F31B36264

N-10-P02S-H-50

F31B36634

N-25-P02S-H-50

F31B36789

N-50-P02S-H-50

F31B37004

N-100-P02S-H-50

F3AB00161

N-5-P03S-50

F3AB00268

N-10-P03S-50

F3AB00163

N-25-P03S-50

F3AB00915

N-50-P03S-50

F3AB00630

N-100-P03S-50

F31D37635

N-5-P04S-50

F31D37636

N-10-P04S-50

 

N-25-P04S-50

F31D37578

N-50-P04S-50

F31D37634

N-100-P04S-50

 

SNAP-RING Nylon Felt with Stainless Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A36586

NMO-5-P01S-EH-50

F31A36146

NMO-10-P01S-EH-50

F31A34027

NMO-25-P01S-EH-50

F31A35560

NMO-50-P01S-EH-50

F31A36147

NMO-80-P01S-EH-50

F31A34030

NMO-100-P01S-EH-50

F31A37231

NMO-125-P01S-H-50

F31A34032

NMO-150-P01S-H-50

F31A35561

NMO-200-P01S-H-50

F31A35562

NMO-250-P01S-H-50

F31A37054

NMO-300-P01S-H-50

F31A34970

NMO-400-P01S-H-50

F31A37691

NMO-600-P01S-H-50

F31A34038

NMO-800-P01S-H-50

F31B34067

NMO-5-P02S-EH-50

F31B34068

NMO-10-P02S-EH-50

F31B34069

NMO-25-P02S-EH-50

F31B35563

NMO-50-P02S-EH-50

F31B35564

NMO-80-P02S-EH-50 

F31B35565

NMO-100-P02S-EH-50 

F3AB01070

NMO-125-P02S-H-50 

F31B36134

NMO-150-P02S-H-50 

F31B35996

NMO-200-P02S-H-50 

F31B35566

NMO-250-P02S-H-50 

F31B36603

NMO-300-P02S-H-50 

F31B34078

NMO-400-P02S-H-50 

F31B36302

NMO-600-P02S-H-50 

F31B34080

NMO-800-P02S-H-50 

 

 NMO-5-P03S-E-50

 

 NMO-10-P03S-E-50

F3AB00356

NMO-25-P03S-E-50 

F3AB00708

NMO-50-P03S-E-50 

F3AB00575

NMO-80-P03S-E-50 

F3AB00438

NMO-100-P03S-E-50 

F3AB00289

NMO-150-P03S-50 

F3AB00510

NMO-200-P03S-50 

F3AB00629

NMO-250-P03S-50 

F3AB00988

NMO-300-P03S-50 

F3AB00829

NMO-400-P03S-50 

 

 NMO-600-P03S-50

F3Z00055

NMO-800-P03S-50 

F3AB00592

NMO-5-P04S-E-50 

 

NMO-10-P04S-E-50 

 

NMO-25-P04S-E-50 

F3AB00327

NMO-50-P04S-E-50

F3AB00696

NMO-80-P04S-E-50

F3AB00350

NMO-100-P04S-E-50

F3AA01346

NMO-150-P04S-50

F3AB00322

NMO-200-P04S-50

F3AB00753

NMO-250-P04S-50

F3AB00791

NMO-300-P04S-50

 

NMO-400-P04S-50

F3AB01195

NMO-600-P04S-50

F3AB01007

NMO-800-P04S-50

 

SNAP-RING Polyester Multifilament with Carbon Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31A34541

PEMU-100-P01S-H-50

F31A34542

PEMU-150-P01S-H-50

F31A34543

PEMU-200-P01S-H-50

F31A34544

PEMU-250-P01S-H-50

F31A37019

PEMU-300-P01S-H-50

F31A34546

PEMU-400-P01S-H-50

F31A34547

PEMU-600-P01S-H-50

F31A34548

PEMU-800-P01S-H-50

F31B34550

PEMU-100-P02S-H-50

F31B34551

PEMU-150-P02S-H-50 

F31B34552

PEMU-200-P02S-H-50 

F31B34553

PEMU-250-P02S-H-50 

F31B34554

PEMU-300-P02S-H-50 

F31B34555

PEMU-400-P02S-H-50 

F31B36788

PEMU-600-P02S-H-50 

F31B34557

PEMU-800-P02S-H-50 

F3AB00609

PEMU-100-P03S-50 

F3AA02361

PEMU-150-P03S-50 

F3AB00946

PEMU-200-P03S-50 

F3AB00621

PEMU-250-P03S-50 

F3AB00643

PEMU-300-P03S-50 

F3AB00267

PEMU-400-P03S-50 

F31C34529

PEMU-600-P03S-50 

F3AB00677

PEMU-800-P03S-50 

F31U36692

PEMU-100-P04S-50 

F3AB00310

PEMU-150-P04S-50 

F32C38577

PEMU-200-P04S-50 

F3AB00604

PEMU-250-P04S-50 

F3AB00437

PEMU-300-P04S-50 

F3AB00341

PEMU-400-P04S-50 

F3AB00958

PEMU-600-P04S-50 

F3AB00647

PEMU-800-P04S-50 

 

SNAP RING Polypropylene Monofilament with Carbon Steel Snap Ring

Part Number

Description

F31B37323

PMO-200-P01S-H-50

F3AA00823

PMO-300-P01S-H-50

F31A37354

PMO-400-P01S-H-50

F31A37814

PMO-600-P01S-H-50

 

PMO-800-P01S-H-50

F3AB00719

PMO-200-P02S-H-50

F31B37246

PMO-300-P02S-H-50

F3AB00334

PMO-400-P02S-H-50

F3AB00602

PMO-600-P02S-H-50

F3AB00446

PMO-800-P02S-H-50

 

SNAP RING Polypropylene Monofilament with Polypropylene Snap Ring

Part Number

Description

F3AB00171

PMO-200-P01O-H-50

F3AB00172

PMO-300-P01O-H-50

F3AB00173

PMO-400-P01O-H-50

F3AB00174

PMO-600-P01O-H-50

F3AB00175

PMO-800-P01O-H-50

F3AB00178

PMO-200-P02O-H-50

F3AB00179

PMO-300-P02O-H-50

F3AB00180

PMO-400-P02O-H-50

F3AB00181

PMO-600-P02O-H-50

F3AB00182

PMO-800-P02O-H-50

 

SNAP-RING Teflon Monofilament Mesh with Stainless Steel Snap Ring

Part Number

Description

F5503109

PTMO-100-P01A-10

F5503129

PTMO-150-P01A-10

F5503149

PTMO-200-P01A-10

F5504029

PTMO-250-P01A-10

F5503169

PTMO-400-P01A-10

F5857769

PTMO-600-P01A-10

F5503119

PTMO-100-P02A-10

F5503139

PTMO-150-P02A-10 

F5857499

PTMO-200-P02A-10 

F5860849

PTMO-250-P02A-10 

F5503179

PTMO-400-P02A-10

F5853989

PTMO-600-P02A-10

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vải lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu